6. redna seja Občinskega sveta Občine Trbovlje

310

Na 6. redni seji je Občinski svet Občine Trbovlje med drugim obravnaval polletno poročilo Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. za leto 2023, predlog rebalansa Gospodarskega načrta Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. za leto 2023, predlog sklepa o plačilu najemnin za infrastrukturo, ki je bilo odloženo s sklepom Občinskega sveta Občine Trbovlje v prejšnji sestavi ter predlog imenovanja prokurista Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.

Izkazalo se je, da je pri laičnem občinstvu veliko nejasnosti glede imenovanja prokurista pri vodstvu Komunale Trbovlje. Zatorej, nekaj pojasnil. Z nastopom mandata je med občino, kot ustanoviteljico, in javnim podjetjem bilo vzpostavljeno tvorno in kvalitetno sodelovanje, kar se je odražalo tudi v umiritvi cen storitev ogrevanja. Ta tvoren donos je traja nekako do spomladi. Takrat je bila Občina Trbovlje prepričana, da bo skupaj z javnim podjetjem iskala dolgoročne rešitve, ki bodo predvsem v prid našim občanom. Kmalu se je izkazalo, da ne vodstvo javnega podjetja, ne nadzorni svet, nista začela pripravljati srednjeročne strategije upravljanja in razvoja podjetja, kot je bilo dogovorjeno. Prav tako se je v tem času s strani javnega podjetja raven komunikacij dramatično znižala. Tako, da je občina za določene pomembne odločitve izvedela bodisi iz medijev, bodisi iz govoric, kar je nesprejemljivo. Po drugi strani je do nas tekel nesprejemljiv tok informacij, kjer se je operiralo s polresnicami, zavajanjem in se skušalo manipulirati občinskim vodstvom, da sprejme odločitve, ki niso bile podkrepljene z nobenimi relevantnimi podatki. Prav tako smo pričakovali, da bo javno podjetje z lastnikom komuniciralo o rebalansu gospodarskega načrta za letošnje leto in pripravi gospodarskega načrta za leto 2024. Ko je vodstvo komunale končno predložilo rebalans gospodarskega načrta za leto 2023, je bil ta na Komisiji za gospodarstvo in proračun zavrnjen zaradi nejasnosti, neprimernosti in neskladnosti. Pričakovali bi, da v času, ko bo še vedno treba zategovati pas in racionalizirati porabo, vodstvo komunale presežek sredstev, ki so na računu usmeri tudi v projekte, namenjene lajšanju socialnega položaja in življenja občanov (ogrevanje, topla voda, itd.). Vodstvo Občine Trbovlje, kot zastopnik lastnikov, torej občank in občanov, bo v okviru svojih pristojnosti storilo vse, da bo vodstvo javnega podjetja in njen nadzorni svet te cilje tudi zasledovalo.

Ena izmed redkih možnosti, da občinsko vodstvo pride do relevantnih informacij o tem, kaj se dogaja znotraj javnega podjetja, je ta, da imenuje prokurista. Torej strokovno osebo, ki bo v prihodnje poskrbela za normalen pretok informacij ter pripomogla k bolj transparentnemu poslovanju in pripravi srednjeročne strategije delovanja in razvoja podjetja, ki je kljub večkratnim opozorilom še vedno ni.

Prioriteta občine je, da svojim občanom zagotovimo ne samo v vseh ozirih kvalitetne storitve, temveč tudi občutek stabilnosti in vzdržnosti. Nedopustno je, da občani vsako leto trepetajo v pričakovanju mesečnih položnic za komunalne storitve, še posebej za ogrevanje.  Občina Trbovlje ne more in ne sme biti gasilec požara in s subvencijami blažiti socialno stisko, medtem pa si vodstvo komunale privošči neracionalno trošenje.

Javno podjetje ima potrjen rebalans gospodarskega načrta, zato so vse odločitve v pristojnosti direktorja in poslovodne strukture, za katera upamo in verjamemo, da se bosta odgovorno obnašala, tako do zaposlenih, kot do občank in občanov. Očitki o tem, da Občina Trbovlje blokira povišanje plač zaposlenih v javnem podjetju, so neresnični. Torej, plače so v pristojnosti vodstva komunale in panožnimi sporazumi, in ne župana, občinskega sveta ali nadzornega sveta. Občina si ne želi zaostrovati odnosov tik pred kurilno sezono, ampak si želi s komunalnim podjetjem tvornega in konstruktivnega sodelovanja, ki bo v prvi vrsti v prid občankam in občanov. Verjamemo, da je dober poslovni rezultat javnega podjetja sestavljen ne samo iz številk, ampak predvsem iz zadovoljstva občank in občanov. In to mora biti vodilo vseh nas.