Občinski svet Občine Moravče sprejel proračun za leti 2022 in 2023

513

Na svoji 18. redni seji je Občinski svet Občine Moravče 15. decembra 2021 z večino glasov svetnikov Partnerstva za razvoj (NSi, SLS, Neodvisna lista) sprejel proračun občine za leti 2022-2023, ki ga je predlagal župan dr. Milan Balažic. V sprejetem proračunu je največ sredstev namenjenih naslednjim področjem: varstvu pred naravnimi nesrečami, kmetijstvu, cestni infrastrukturi, podpori podjetništvu in razvoju turizma, socialnemu varstvu, varovanju okolja in naravne dediščine, oskrbi s pitno vodo in dejavnosti kulturnih ter športnih društev. Še posebej so izpostavljene večje investicije: prizidek šoli in športna dvorana, dom starejših občanov, obvoznica, otroško igrišče v Moravčah, obnova Zdravstvenega doma Moravče z drugo splošno ambulanto, športne tribune na nogometnem stadionu in začetek priprav na gradnjo zimsko-letnega športnorekreacijskega centra Belnek. Župan je ob koncu poudaril, da se s sprejetim proračunom ohranja stabilne javno-finančne razmere, še več sredstev pa bo občina pridobila s strani države in EU. Proračun je v skladu z možnostmi in je uravnotežen ter razvojno in socialno naravnan.