Napredovanja pri gradnji Obrtno industrijske cone Nasipi Trbovlje

693

V torek, 11.1.2022 je v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje potekala tiskovna konferenca, katere osrednja tematika je bila gradnja nove Obrtno industrijske cone Nasipi v Trbovljah.

Ključni deležniki in povabljeni novinarski kolegi so imeli možnost pregleda projekta, ki že dobiva novo podobo. Z ureditvijo novega krožišča se bo ukinilo zdajšnje neustrezno in nefunkcionalno križišče ter omogočilo uvoz in izvoz tovornih vozil v osrednji del cone. Trenutna ureditev namreč tega ne omogoča, zato se podjetja spoprijemajo s številnimi logističnimi izzivi pri transportu na lokacijo in z nje. Krožno križišče bo zagotavljalo bolj varno in tekočo prevoznost vseh vozil.

Od 4. maja lani so se izvedla že številna večja dela, vključno z odstranitvijo obstoječih asfaltov in cestnih robnikov, izgradnjo novega vodovoda iz Duktilnih cevi VRS DN 125, nove meteorne in fekalne kanalizacije, izvedba kanalizacije za potrebe javne razsvetljave in optike ter izvedbe odcepov zaradi omogočitve priključkov na novo komunalno infrastrukturo.

Obrtno industrijska cona Nasipi bo v novi infrastrukturni preobleki zaživela predvidoma spomladi. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša 2.822.561,00 eur, od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1.735.181,20 eur, prispevek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 578.393,73 eur in lastna sredstva občine 508.986,07 eur.


Predhodna novica z dne, 29.11.2021

Obrtno industrijska cona Nasipi Trbovlje dobiva novo podobo

Ljubljana, 29. 11. 2021 – OIC Nasipi počasi dobiva novo infrastrukturo, saj na gradbišču potekajo dela, ki bodo zaključila izvedbo krožišča. Kaj trenutno poteka na gradbišču pa je z nami delil vodja projekta ureditve OIC Nasipi, g. Jožef Lukmar.

Kaj je bil po vašem mnenju največji minus obstoječe inftrastrukture OIC Nasipi?

Največji problem obstoječe infrastrukture OIC Nasipi so bili zelo otežkočeni dostopi s težkimi transportnimi sredstvi do poslovnih subjektov na območju. Za veliko pomanjkljivost so se izkazale tudi omejitve s preskrbo z zadostno močjo električne energije ter omejitve pri možnosti priključkov poslovnih subjektov na meteorno in še posebej na fekalno kanalizacijo.

Je bilo še kaj takšnega, kar velja izpostaviti?

Vodovodni sistem je bil neustrezno dimenzioniran, predvsem hidrantna, pitna in tehnološka voda so bile pod vprašajem. Otežkočeno pa je bilo tudi širjenje funkcionalnih območji za potrebe širitve dejavnosti zaradi plazovitega območja Nasipov.

Trenutno se spopadate s številnimi nalogami. Kaj v tem trenutku poteka na gradbišču?

Trenutno se na gradbišču  izvajajo zaključna dela pri izvedbi krožišča in ceste krožišče EIMD, Kovit – asfaltiranje. Poteka tudi sidranje s prednapenjanjem sider sidrane pilotne stene pod Mizarstvom Podlesnik. Začeli smo s pripravljalnimi deli na oporni konstrukciji pod objektom Tesarstvo Grošelj ter deli pri izvedbi novih trafopostaj Telkom in Kovit. V načrtu so pripravljalna dela za  izvedbo meteorne kanalizacije preseka 800 mm, od objekta Kovit, do priključka oziroma izpusta v potok Trboveljščico ter dela na fekalni kanalizaciji območje Metalie.   

Ali dela potekajo v skladu s časovnico? Glede na pomanjkanje gradbenega materiala – ste morda dela prilagodili ali s tem ni težav?

Do zime vsekakor nameravamo dokončati asfaltirane površine ter izvedbo novih trafopostaj.  Dela  potekajo v skladu s predvideno dinamiko, tako, da zaenkrat rok dokončanja del po pogodbi ni ogrožen. Nekaj problemov imamo z dobavo opreme trafopostaj zaradi podražitve materialov na svetovnem trgu, vendar na končni rok izvedbe ne bo vplivalo.

Kateri poseg v OIC Nasipi bo najbolj viden za podjetja, ki tam obratujejo?

Najbolj viden poseg za poslovne subjekte na območju bo vsekakor na novo urejena logistika in s tem nemoteni transporti – dostava materialov, odvoz izdelkov, urejena parkirišča.

Poleg tega se z novimi podpornimi konstrukcijami izboljšuje stabilnost območja, preprečujejo vplivi nasipov na obstoječe objekte in s tem daje tudi možnost širitve poslovnih objektov.

Kateri od posegov pa bo bistveno vplival tudi na stanovalce, ki živijo v bližini? Se bo kakovost življenja spremenila?

Področje urejanja je sicer zelo redko poseljeno, bo pa nova izvedba krožišča in cest bistveno povečala tudi varnost za vse udeležence v prometu in stanovalce na območju urejanja.

Tekst in foto: Občina Trbovlje