Obrtno industrijska cona Steklarna – TKI Hrastnik

594

Z odstranitvijo dotrajanih večstanovanjskih objektov in komunalno ureditvijo območja se bo funkcionalno zaokrožilo območje gospodarske cone v južnem delu hrastniške doline, ki je s prostorskim načrtom namenjena razvoju gospodarstva – za razvoj proizvodnih dejavnosti. Z investicijo se bo zagotovilo dodatnih 1,9 ha uporabnih površin namenjenih gospodarstvu, izboljšali se bodo pogoji za delovanje podjetij (obstoječih in novih) in njihovo poslovno okolje, z operacijo bodo odprte poti do izboljšanja urejenosti  delovnega okolja, obenem pa naj bi se povečalo tudi število novih delovnih mest.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00 evrov, preostanek Občina Hrastnik iz proračuna.

Uvedba v delo je bila v prvih dneh aprila, po besedah izvajalca podjetja AGM Nemec trenutno potekajo pripravljalna dela povezana z elektro omrežjem, do konca maja naj bi pričeli z rušitvami manjših objektov, ki so bolj oddaljeni od ceste.

Istočasno z gradnjo obrtno industrijske cone bo, po zagotovilih DRSI, potekala gradnja oziroma rekonstrukcija ceste Hrastnik – most čez Savo. Ocenjena vrednost gradnje znaša 1,6 milijona evrov, predviden delež občine je 242.000 evrov.

Namen projekta je infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena, to je Obrtno industrijske cone Steklarna – TKI Hrastnik, s tem pa zagotoviti pogoje za podjetja, ki se razvijajo in beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Kot je povedal župan občine Hrastnik Marko Funkl: »Občina Hrastnik je bila v aktualni perspektivi pri črpanju evropskih kohezijskih sredstev uspešna pri projektu izgradnje Obrtno-industrijske cone Steklarna – TKI Hrastnik. Pridobili smo 3,3 milijona evrov za že omenjeni projekt, ki je sicer vreden 4,5 milijona evrov. Ob tem je pomembno tudi dejstvo, da bo z urejanjem cone urejena še cestna povezava mimo obrtne cone, v višini 1,6 milijonov evrov. Kompleksnost samega projekta nakazuje tudi investicija v plinovodno omrežje Trojane – Hrastnik v dolžini 5,8 km. Če k temu prištejemo tudi investiciji obeh podjetij v kasnejšo izgradnjo objektov na novih površinah za gospodarstvo ter s tem pogojev za odprtje dodatnih delovnih mest, si upam trditi, da gre za zgodbo o uspehu in največjo investicijo na področju gospodarstva v Hrastniku v zadnjih 20 letih in eno največjih tudi na območju Zasavja. Pri uspešnem črpanju evropskih sredstev ima tako tudi Občina Hrastnik rekorden proračun.«

Ob tem je župan izpostavil še, da je bil dodaten strošek Občine Hrastnik v preteklih letih poleg priprave obsežne dokumentacije tudi zahtevna preselitev 62 gospodinjstev in s tem več kot 130 oseb, ki so na tem območju prebivale. »To pa je, poleg izgradnje OIC Steklarna – TKI Hrastnik tudi največji izziv za prihodnost. Zagotoviti nova najemniška in lastniška stanovanja v Hrastniku, za nov zagon celotne občine. Podjetjem Steklarna Hrastnik, TKI Hrastnik, Plinovodi ter Direkciji RS za infrastrukturo se zahvaljujem za koordinacijo na tem izrazito zahtevnem in zapletenem projektu, izvajalcem, podjetju AGM Nemec pa želim tekoče delo in zaključevanje pred predvidenimi roki.«

Obstoječim in potencialnim novim podjetjem bo s projektom omogočena ustrezna infrastruktura in pripravljeni bodo ugodni pogoji za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna podjetja, ki so v fazi potrebne širitve in potrebujejo prostor za razvoj novih dejavnosti. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture, ki jim bo omogočila postavitev novih poslovnih objektov.

Strateški načrti za razvoj poslovanja Steklarne Hrastnik so v polnem zamahu. Mag. Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik, je ob tej priložnosti povedal: »Steklarna Hrastnik proučuje vse možnost širitve proizvodnega programa embalažnega stekla, prednostno pa seveda na lokaciji OIC Steklarna – TKI Hrastnik. V teku je izdelava idejnih projektov ter zasnove nove proizvodne enote za proizvodnjo premium programa embalažnega stekla, z večjim poudarkom na programu parfumerije, na lokaciji načrtovane OIC.«

Rast Steklarne Hrastnik je potrebna za obstoj in razvoj na konkurenčnem trgu. Pri rasti, razvoju in načrtovanih širitvah pa podjetje največ pozornosti daje uporabi ter razvoju t.i. zelenih tehnologij – torej trajnostno naravnanih investicijah v digitalizacijo, v energetski razvoj, v nove storitve in spremembo procesov v zeleno tehnologijo.

»Idejni projekt za načrtovan proizvodni obrat za premium embalažno steklo na lokaciji OIC Steklarna – TKI Hrastnik temelji na uporabi najnovejše tehnologije in opreme, s poudarkom na najvišji možni meri avtomatizacije ter digitalizacije celotnega delovnega procesa.  Uresničevanje naše razvojne strategije čim bližje obstoječi tovarni bi omogočile, da v Hrastniku obdržimo tako steklarsko znanje kot ustvarimo nova delovna mesta s še višjo dodano vrednostjo –  da gospodarstvu ter s tem razvoju celotne regije damo nov zagon,« je še povedal Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik.

Kadrovske, logistične in druge sinergije torej botrujejo odločitvi, da se dodatna proizvodnja enota postavi čim bližje obstoječi Steklarni. Nova proizvodna enota bi z najnovejšimi tehnologijami  omogočala še bolj ekološko čisto in visoko učinkovito proizvodnjo steklenih izdelkov.

TKI Hrastnik je družba z več kot 150 letno tradicijo. Osnovne dejavnosti so proizvodnja različnih fosfatov, kloralkalna elektroliza ter proizvodnja detergentov in čistil. Ker na obstoječi lokaciji ni več možnosti širitve in s tem razvoja novih dejavnosti, bodo v bodoči OIC zgradili dva proizvodna obrata in upravno zgradbo, ki jo morajo preseliti iz sedanje lokacije zaradi gradnje glavne ceste G2 108 Hrastnik – Zidani most.

Tudi izvršni direktor TKI Hrastnik Branko Majes je pojasnil, kaj za njih širitev pomeni: »Lahko se širimo le še na desni strani potoka. Nameravamo zgraditi tri objekte, sprva bomo začeli z upravno zgradbo, ki jo bomo morali izseliti ob gradnji križišča in mostu čez Savo. Urediti moramo prostore za reševalno enoto Klor, ki je državnega pomena. Zgradili oziroma nagradili bomo proizvodno halo. In pa tretji objekt, v katerega bomo preselili pralne praške in s tem povečali proizvodnjo za krvne dodatke in premikse za živinsko krmo in tako prišli do nove dejavnosti ter postali bolj konkurenčni na trgu.«

Specifični cilji operacije Obrtno industrijska cona Steklarna – TKI Hrastnik so:

 • izboljšanje konkurenčnosti regije,
 • uresničevanje razvojnih ciljev Občine Hrastnik,
 • spodbujanje in rast podjetij,
 • ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta,
 • povečanje gospodarske moči,
 • prispevanje k pogojem za ustvarjanje kvalitetnega in strokovno usposobljenega delovnega kadra,
 • izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v občini Hrastnik,
 • zvišati kvaliteto bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko in razširja možnosti za razvoj Občine Hrastnik,
 • ohranitev prebivalstva vsaj v sedanjem obsegu in zmanjševanje demografske ogroženosti občine z ustvarjanjem ustreznih prostorskih in ekonomskih možnosti,
 • Preselitev prebivalstva na nove lokacije, ki so bolj primerne za bivanje in vplivajo na kakovost bivanja in zdravje ljudi (cca 63 gospodinjstev in 137 oseb),
 • povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu ter
 • zmanjšanje onesnaženosti okolja.

Projekt bo prispeval k izboljšanju življenjskih in delovnih pogojev prebivalstva v občini Hrastnik in k razvoju gospodarstva in podjetništva v občini Hrastnik in regiji Zasavje.

Glede na povečane potrebe zemeljskega plina obeh podjetij,  je družba Plinovodi d.o.o. pričela z aktivnostmi investicije v plinovodno omrežje na projektu Trojane – Hrastnik. »V teku so aktivnosti projektiranja, urejanja stvarno pravnih pravic in pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo novega vzporednega prenosnega plinovoda od Trbovelj do Hrastnika v dolžini 5,8 km, ki predstavlja del načrtovanega prenosnega plinovoda od Trojan do Hrastnika,« je pojasnil Primož Hrastovšek iz družbe Plinovodi. Trenutno že potekajo geodetska dela na trasi od Trbovelj do Hrastnika. Začetek gradnje je načrtovan v letu 2023, zaključek pa v letu 2024. Nov prenosni plinovod pa bo v prihodnosti omogočal oskrbo uporabnikov tudi z obnovljivimi plini, kot sta sintetični metan in biometan, prav tako bo omogočal oskrbo s plinom, ki bo vseboval zeleni vodik.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.