Odprt razpis za kmetovalce

420

V proračunu Občine Zagorje ob Savi je za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za letos rezerviranih 44.000 evrov, od tega za posodabljanje kmetijskih gospodarstev 30.000 evrov, za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov pa 14.000 evrov.

Do sredstev za razpisane ukrepe so upravičene pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Upravičenci morajo imeti v lasti ali najemu najmanj
3 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, naložba pa mora biti izvedena na območju občine Zagorje ob Savi. Pri naložbah v hleve in gospodarska poslopja morajo upravičenci rediti še najmanj 5 glav živine. Vlogo za sofinanciranje predložijo nosilci kmetijskih gospodarstev.

Razpis je odprt do 28. februarja 2022 do 12. ure, objavljen pa je v Uradnem listu RS in na spletni povezavi https://www.zagorje.si/razpis/587302.

Pisne vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.