Rezultati javnih razpisov v Občini Zagorje

363

Občina Zagorje ob Savi je na začetku letošnjega leta objavila različne razpise za črpanje proračunskih sredstev za različna društva in organizacije.

Največ denarja, 130.000 evrov, bo Občina razdelila med klube, društva in organizacije, ki so se prijavili na razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Zagorje ob Savi v letu 2022. Prejemnikov sredstev je kar 37.

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, bo Občina Zagorje ob Savi razdelila 39.998,96 evrov, prejelo pa jih bo 13 društev, ki delujejo na področju kulture.

Za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij je letos namenjenih 13.300 evrov, denar bodo razdelili med 28 društev oz. organizacij.

Iz javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij za leto 2022 bodo denar dobila štiri društva oziroma združenja, za ta razpis je bilo rezerviranih 6.499,44 evrov.

Med pet domačih turističnih društev bo razdeljenih 5.192,30 evrov iz razpisa za sofinanciranje programov turističnih društev v občini, iz razpisa za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva bodo denar črpala štiri društva (3.400 evrov).

Občina Zagorje ob Savi pa je iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2022 med 23 upravičencev razdelila tudi 44.000 evrov proračunskih sredstev.

Od tega je bilo 30.000 evrov za Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (13 upravičencev) in 14.000 evrov za Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (10 upravičencev).

NAGRADE DIPLOMANTOM  ZA OPRAVLJENE ZAKLJUČNE NALOGE

Na podlagi Odloka o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge – UPB (Uradni list RS, št. 2/2013) je Občina Zagorje ob Savi januarja letos objavila Javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za zaključne naloge.  Predmet razpisa je bila dodelitev denarnih nagrad diplomantom za zaključne naloge dodiplomskega in podiplomskega študija, opravljene  v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Letos se je na razpis prijavilo šest kandidatov. Za obravnavo prispelih prijav je župan Občina Zagorje ob Savi Matjaž Švagan s sklepom imenoval komisijo za nagrajevanje, katere člani so po pregledu prejetih zaključnih nalog soglasno sklenili, da se nagradi pet diplomantov.

V skladu z določili odloka o nagrajevanju se nagrajene zaključne naloge v fizični obliki hranijo v Knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, povzetki pa objavijo na spletni strani občine.

Nagrajeni diplomanti so:

  1. BRAJER TANJA: RAZVOJ IN OVREDNOTENJE METODE ZA MERJENJE KONCENTRACIJ IZOTIAZOLINONOV V KOZMETIČNIH IZDELKIH IN ZIDNIH PREMAZIH S TEKOČINSKO KROMATOGRAFIJO, SKLOPLJENO Z MASNO SPEKTROMETRIJO
  2. GROBOLJŠEK ALJAŽ: SIMULACIJA KARDIO-PULMONALNEGA OŽIVLJANJA BOLNIKA Z OKUŽBO S COVID-19
  3. LEBAR LUCIJA: GRAD GAMBERK; POMEMBNE RODBINE IN DOGODKI Z OBMOČJA GOSPOSTVA
  4. REBOLJ NEVA: RAZVIJANJE OKOLJSKIH KOMPETENC V OSNOVNI ŠOLI PRI PREDMETU NARAVOSLOVJE
  5. KOKOLE LUČKA: POTUJOČI NAHRBTNIK ZA SPODBUJANJE UČENJA V NARAVI

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!