Za male komunalne čistilne naprave Občina Trbovlje namenja 10.000 evrov

849

Občina Trbovlje je tako kot vsako leto tudi letos objavila razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje. Občina Trbovlje tako občanom, ki živijo na območjih redkejše poselitve oziroma izven aglomeracij, z javnim razpisom pomaga in jih spodbuja k ureditvi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod.

Občina bo tako sofinancirala do 75 % vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.200 evrov za vgradnjo male komunalne čistilne naprave do 50 PE. Javni razpis je objavljen do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2021. Občani lahko vlogo oddajo pisno na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, s pripisom »Ne odpiraj – razpis male komunalne čistilne naprave 2021«.

V letu 2021 je Občina za reševanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod izven območij aglomeracij namenila 10.000,00 EUR sredstev.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo na spletni strani Občine Trbovlje, na povezavi: https://www.trbovlje.si/objava/384664

——————————————–

Predhodna novica z dne 18.2.2021

Objavljena še dva javna razpisa s področja družbenih dejavnosti

V tem tednu sta bila na spletni strani Občine Trbovlje objavljena dva javna razpisa s področja družbenih dejavnosti, in sicer Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja splošne porabe za leto 2021 in Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja ljubiteljske kulture. Občina je tako za objavljena javna razpisa zagotovila 41.110,00 €. Za Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja splošne porabe za leto 2021 13.570,00 € za Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja ljubiteljske kulture pa 27.540,00 €. Več informacij je na voljo na spletni strani Občine Trbovlje, na povezavi: https://www.trbovlje.si/objave/58.

—————————————

Predhodna novica z dne 22.1.2021:

Občina Trbovlje vsako leto objavi številne javne razpise in javne pozive, s katerimi s sofinanciranjem omogoči delovanje društvom in organizacijam oziroma občanom pomaga pri, na primer zamenjavi toplotne črpalke, opravljanju kmetijskih dejavnosti, priključitvi na čistilne naprave ali pa diplomantom za njihova zaključna dela podeli nagrade.

Trenutno imamo s področja družbenih dejavnosti objavljenih kar pet javnih razpisov oziroma pozivov, in sicer:

–        Javni poziv za subvencioniranje servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma v letu 2021;

–        Javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;

–        Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2021;

–        Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2021 in

–        Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti nevladnih veteranskih organizacij v občini Trbovlje za leto 2021.

V začetku februarja pa bosta objavljena še dva na področju družbenih dejavnosti, in sicer s področja kulture in splošne porabe.

Poleg objavljenih razpisov pa Občina Trbovlje na podlagi sklenitve neposredne pogodbe financiranja dejavnosti, sofinancira dejavnosti dveh društev, ki delujeta v javnem interesu, in sicer Društvo prijateljev mladine Trbovlje in Kulturno umetniško društvo delavska godba Trbovlje.

Javni razpisi za male čistilne naprave, toplotne črpalke …

Poleg zgoraj navedenih pa občina objavi javne razpise tudi iz drugih področij, kot na primer javni razpis za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občine Trbovlje. Objavljen pa bo še javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav ter javni razpis s področja kulturne dediščine, natančneje za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih stavb, varovanih kot kulturna dediščina. Z javnimi razpisi med drugim spodbujamo ljudi, da se odločijo za alternativne rešitve, ki prispevajo k čistejšemu okolju. Poleg vseh ostalih javnih razpisov pa Občina Trbovlje namenja tudi subvencije v kmetijstvu.

Tekom leta torej občina objavi številne razpise. Občane zato vabimo, da spremljajo občinsko spletno stran in objavljene razpise ter se nanje prijavijo, v kolikor izpolnjujejo pogoje in merila.

Občina je stopila nasproti nevladnim organizacijam

Občina Trbovlje bo nevladnim organizacijam, ki v letu 2020, zaradi epidemije, niso mogli v celoti izpeljati predvidenega programa, s sklenjenim aneksom omogočila, da jim sredstev, zaradi neizvedenih dejavnosti ne bo treba vračati. To je sicer s potrjenim sklepom v novembru sprejel Občinski svet Občine Trbovlje. Sklenjeni aneks bo tako omogočil izvedbo dejavnosti v letu 2021, za tisti del programa, ki zaradi epidemije ni bil realiziran v lanskem letu.