Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev DPN za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most

516

Obveščamo vas, da je Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP DzPGS) v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) skupaj s pobudnikom priprave sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, Direktoratom za kopenski promet pri Ministrstvu za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MzI DzKP) organiziral javno razgrnitev študije variant z utemeljitvijo rešitve (v nadaljnjem besedilu: ŠV / PIZ – UR), okoljskega poročila, osnutka predloga Sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: osn. P SD DPN) in ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve iz razgrnjenega gradiva.

Javna razgrnitev je potekala med 21. 6. 2021 in 23. 7. 2021 v občinah Hrastnik, Laško in Radeče, ki jih območje ŠV / PIZ – UR in osn. P SD DPN zajema, ter na Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za infrastrukturo.

MOP DzPGS in MzI DzKP sta skupaj z investitorjem in izdelovalci razgrnjenih gradiv v skladu z določbami ZUreP-2 preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča.
Usklajena in potrjena stališča do pripomb in predlogov so objavljena na spletnem portalu GOV.SI (povezava: https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorskinacrti/), objavljamo pa jih tudi v nadaljevanju spodaj:


Predhodna novica z dne, 23.6.2021

V obravnavi nova trasa ceste Hrastnik – Zidani Most

Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo sta od včeraj in pa do 23.7.2021, med drugim tudi v prostorih Občine Hrastnik, pripravila javni ogled gradiv za spremembo ceste Hrastnik – Zidani Most. Na ogled so študije variant z utemeljitvijo rešitve za spremembo ceste Hrastnik – Zidani Most, povzetek za javnost, okoljsko poročilo za omenjeno cesto, osnutek predloga sprememb ceste in ostali strokovni dokumenti.