-0.7 C
Kisovec
ponedeljek, 25 januarja, 2021

SPLOŠNI POGOJI VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI EVJ
ELEKTROPROM D.O.O.

 1. UVOD
  Družba EVJ Elektroprom d.o.o., s sedežem v Loke pri Zagorju 22, Kisovec (v nadaljevanju: EVJ), z
  namenom varovanja zasebnosti naročnikov, uporabnikov storitev, kupcev in vseh drugih oseb,
  katerih podatke zbira in obdeluje (v nadaljevanju: posamezniki), s temi splošnimi pogoji v skladu z
  Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov
  pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive
  95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba) ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s
  spremembami in dopolnitvami) opisuje politiko varovanja osebnih podatkov, navaja vrste, trajanje
  hrambe, namen in pravice posameznikov v zvezi z osebnimi podatki in njihovo obdelavo ter
  dopolnjuje obstoječe splošne in posebne pogoje iz posameznih dejavnosti EVJ.
  Ti splošni pogoji veljajo za vse primere, ko EVJ nastopa kot upravljavec osebnih podatkov
  posameznikov. Smiselno enako se uporabljajo tudi za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne
  osebe oziroma poslovni subjekti.
 2. UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV
  Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, ki se zbirajo in obdelujejo v skladu s temi splošnimi
  pogoji, je EVJ Elektroprom d.o.o., Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec, e-naslov: info@elektroprom.si,
  tel.št. 03/56-57-150.
  Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu zajema redno in sistematično obsežno spremljanje
  samo v dejavnosti, ki se tiče upravljavca kot kabelskega operaterja, je upravljavec za dejavnost KKS
  imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na naslovu EVJ
  Elektroprom d.o.o, Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec,
  oziroma na elektronskem naslovu info@elektroprom.si ali miha@infosecurity.si.
  Opravljanje ostalih dejavnosti EVJ ne zajema rednega in sistematičnega spremljanja posameznikov,
  zato za te dejavnosti EVJ ni imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov, posamezniki
  pa lahko svoja vprašanja oziroma zahtevke v zvezi z varstvom pravic iz Uredbe pošljejo na naslov EVJ
  Elektroprom d.o.o, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec, oziroma na elektronski naslov
  info@elektroprom.si.
 3. NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
  EVJ osebne podatke posameznikov obdeluje na podlagi pogodbe, zakona, zakonitega interesa in/ali
  na podlagi soglasja posameznika.
  3.1. OBDELAVA NA PODLAGI POGODBE
  EVJ osebne podatke uporablja za sklepanje pogodb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz
  pogodbenih razmerij z posamezniki. Namen obdelave osebnih podatkov je razviden tudi iz pogodbe
  in drugih dokumentov, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje. EVJ bo pri obdelavi osebnih
  podatkov za potrebe izvajanja pogodbe obdeloval le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev
  in izvajanje pogodbe ter izpolnitev pogodbenih obveznosti.
  EVJ pri zagotavljanju posameznih storitev osebne podatke obdeluje za namene, opredeljene v
  pogodbah in pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru sprememb ali uvajanju novih storitev
  bo EVJ glede na potrebe ustrezno posodobil te splošne pogoje ali spremenil obstoječe pogodbe ali
  pogoje oziroma sklenil ali sprejel nove pogoje.
  V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti EVJ obdeluje osebne podatke
  posameznikov za naslednje namene:
 • identifikacija posameznika,
 • priprava ponudbe in sklenitev pogodbe,
 • dobava storitev ali opreme,
 • dostava opreme in/ali dokumentacije na dom,
 • obveščanje o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi prodajnih
  pogojev,
 • izvajanje sprememb naročniškega ali drugega pogodbenega razmerja,
 • obračunavanje storitev,
 • pošiljanje e-računov,
 • reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij posameznikov,
 • pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvajanjem naročniškega ali drugega pogodbenega
  razmerja,
 • izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev, ter
 • za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med EVJ in
  posameznikom.
  EVJ za namene, določene v tej točki, obdeluje naslednje podatke posameznikov:
 • ime in priimek za fizične osebe/firmo in organizacijsko obliko za pravne osebe,
 • naslov/sedež posameznika,
 • davčno številko ali EMŠO za fizično osebo ter davčno in matično številko za pravno osebo,
 • na željo posameznika kontaktno telefonsko številko,
 • na željo posameznika naslov elektronske pošte,
 • na željo posameznika akademski, znanstveni ali strokovni naziv,
 • za namen izvajanja naročniškega razmerja KKS pa tudi:
  o naročniško številko in druge elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev
  zveze do posameznika
  o naslov za pošiljanje računov, če se razlikuje od stalnega (ulica oz. naselje – številka,
  poštna številka, mesto),
  o številko transakcijskega računa za posameznike, ki se odločijo za plačilo preko
  trajnika,
  o MAC št., uporabniško ime in geslo, avtorizacijska koda, lokacija priključka,
  o datum aktivacije storitve, paket,
  o drugi podatki, ki so potrebni za sklenitev NR,
  o na podlagi plačila naročnika še dodatne podatke, če to želi posameznik in se s tem ne
  poseže v pravice tretjih oseb.
  3.2. OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONA
  Poleg obdelave osebnih podatkov, potrebnih za sklepanje in izvajanje pogodbe, EVJ obdeluje osebne
  podatke tudi v primerih, določenih z zakonom (npr. za namen obračunavanja storitev, izdajo računov,
  izterjavo).
  Osebni podatki oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih EVJ obdeluje na podlagi zakonov, so
  opredeljeni v pogodbah in pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru sprememb ali uvajanja
  novih storitev bo EVJ glede na potrebe in v skladu z zakoni ustrezno posodobil te splošne pogoje ali
  spremenil obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sklenil ali sprejel nove pogoje.
  3.3. OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONITEGA INTERESA
  EVJ lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadeva EVJ ali tretja
  oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine
  posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Kadar
  gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, EVJ opravi presojo skladno z Uredbo.
  V zakonitem interesu EVJ je, da osebne podatke posameznikov uporablja z namenom, da izboljša,
  prilagodi, spremeni, personalizira ali drugače izboljša svoje storitve, za zaznavo in preprečevanje
  prevar, za pošiljanje sporočil, ki bodo posamezniku v korist, ter za analizo učinkovitosti marketinške
  komunikacije.
  Skladno z zakonitim interesom lahko EVJ kot kabelski operater obdeluje osebne podatke v nujno
  potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev neprekinjenega delovanja, varnosti omrežja in
  informacij, tj. zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči
  slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost,
  celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih
  storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek omrežij in sistemov. To na primer vključuje
  preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja
  zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in
  elektronskih komunikacijskih sistemih. To lahko vključuje obdelavo omrežnih diagnotičnih podatkov
  (tehničnih podatkov oziroma odčitkov iz opreme) ter podatkov o zgodovini v diagnostičnih orodjih, ki
  bi lahko omogočali ponovno identifikacijo posameznika.
  EVJ ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati
  in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja omrežja in podobno.
  Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih
  in sodnih postopkih.
  EVJ lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o
  posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to
  primerno, te podatke posreduje tudi drugim poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali
  drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o
  zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, lahko hranijo še pet let po
  prenehanju poslovnega razmerja.
  3.4. OBDELAVA NA PODLAGI SOGLASJA
  S podajo soglasja se posameznik strinja, da lahko EVJ obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih
  podatkov, ki jih ima o posamezniku, in ki so navedeni/e v soglasju. To lahko vključuje podatke, ki jih
  posameznik EVJ poda ob sklepanju in izvajanju pogodbenih razmerij ter podatke o nakupih blaga in
  uporabi storitev EVJ (npr. vendar ne izključno: podatki iz vlog, ponudb, pogodb in drugih
  dokumentov, vključno s podatki o naročenih/želenih storitvah). EVJ bo osebne podatke na podlagi
  soglasja obdeloval le za namene, za katere je soglasje podano.
  Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o novostih v ponudbi in storitvah, statistične
  obdelave, izvajanje tržnih raziskav, pošiljanje oglasnih gradiv, pošiljanje e-računov. Obveščanje se
  izvaja po navadni pošti ali preko podanega elektronskega naslova.
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma
  spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli EVJ, pri čemer si
  EVJ pridržuje pravico do identifikacije stranke.
  Preklic soglasja lahko posamezniki podajo pisno na naslov: EVJ Elektroprom d.o.o., Loke pri Zagorju
  22, 1412 Kisovec, osebno z oddajo pisne vloge na prodajnih mestih EVJ oziroma na sedežu družbe ali
  z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@elektroprom.si.
  Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja.
  Veljavno je zadnje podano soglasje posameznika, ki ga prejme EVJ. Možnost preklica soglasja na
  predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika z EVJ.
  Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno
  zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev, rejnik
  ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali
  spremeni.
 1. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM IN V TRETJE DRŽAVE
  EVJ osebnih podatkov posameznikov ne posreduje tretjim osebam, razen:
 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po
  navodilih in pod nadzorom EVJ (npr. klicni center, tiskar računov, skrbniki in vzdrževalci ITsistemov, dostavne službe, izvajalci montaž na terenu, izvajalci podpornih storitev pri prodaji
  na daljavo);
 • drugim kabelskim operaterjem, s katerimi EVJ kot kabelski operater poslovno sodeluje in s
  katerimi skupaj ponuja storitve posameznikom
 • po potrebi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe
  vodenja konkretnega postopka.
  Določene storitve EVJ prodaja ali zagotavlja v sodelovanju s poslovnimi partnerji, ki prav tako
  vstopajo v pogodbeno razmerje s stranko in so v teh primerih prav tako upravljavci podatkov ter
  imajo svoje lastne pogoje obdelave osebnih podatkov, vključno s pogoji iznosa v tretje države. V teh
  primerih poslovni partner za svojo obdelavo sam neposredno odgovarja posameznikom (in za to
  obdelavo s strani pogodbenega partnerja ne odgovarja EVJ).
  EVJ praviloma ne iznaša ali posreduje osebnih podatkov posameznikov v tretje države ali
  mednarodne organizacije. V primerih, v katerih so poslovni partnerji EVJ ali njihovi pogodbeni
  obdelovalci podatkov iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev EVJ ali posameznikom lahko
  pride do obdelave osebnih podatkov, EVJ to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa
  Uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu z Uredbo (kar lahko vključuje
  sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene z
  Uredbo).
  Pri določenih storitvah se osebni podatki posameznikov zaradi same narave in uporabe storitve lahko
  posredujejo v tretje države (npr. uporaba spletnih storitev iz tretjih držav).
 1. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
  EVJ osebne podatke hrani in obdeluje za čas veljave pogodbenih razmerij, do ureditve in izpolnitve
  pogodbenih obveznosti, do popolnega poplačila ali zastaranja vseh terjatev, ali za čas, za katerega je
  uporabnik podal soglasje (velja v primeru, če je rok hrambe daljši od prej navedenih).
  Za vsa poslovna razmerja velja, da mora EVJ v skladu z davčnimi in finančnimi predpisi, ter
  zakonodajo in standardi, ki urejajo računovodenje, vodenje poslovnih knjig in hrambo
  dokumentacije, hraniti račune in podporno dokumentacijo ter podatke še deset let od zaključka leta,
  na katerega se poslovni dogodek nanaša. Tako EVJ račune in z njimi povezane obračunske podatke
  ter podatke o posameznikih hrani še največ deset let od preteka leta, na katerega se nanaša račun.
  EVJ bo navedene podatke uporabljal za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter za namene
  morebitnega uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, ki lahko izhajajo neposredno iz
  razmerja med posameznikom in EVJ, pa tudi iz razmerij med EVJ in tretjimi osebami.
  Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo oziroma blokirajo, razen če zakon za
  posamezno vrsto podatka določa drugače. V primeru, da EVJ osebne podatke anonimizira tako, da jih
  ni več možno povezati z določeno osebo, jih lahko hrani in obdeluje brez omejitve roka hrambe.
  Osebne podatke, ki jih EVJ pridobi na podlagi soglasja posameznika, bo hranil in uporabljal toliko
  časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki obdelovani oziroma do
  preklica soglasja posameznika.
  V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bo EVJ zahtevo izvršil tako, da bo obdelavo
  podatkov omejil samo na namene, določene z zakonom oziroma za morebitno uveljavljanje, izvajanje
  ali obrambo pravnih zahtevkov.
 2. PRAVICE POSAMEZNIKOV
  EVJ sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov info@elektroprom.si ali
  po pošti na naslov EVJ Elektroprom d.o.o., Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec. Posameznik lahko
  zahtevo odda tudi na prodajnem mestu EVJ.
  Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi,
  se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na
  katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.
  Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno
  od njegovih pravic, lahko EVJ zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev
  identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
  Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali
  pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje EVJ:
 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja
  informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
  EVJ posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
  a) pravico do vpogleda,
  b) pravico do popravka,
  c) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
  d) pravico do omejitve obdelave,
  e) pravico do prenosljivosti podatkov,
  f) pravico do ugovora,
  g) pravico do preklica soglasja.
  a) PRAVICA DO VPOGLEDA
  Posameznik ima pravico do seznanitve s tem, ali se osebni podatki obdelujejo ali ne in v primeru,
  da se osebni podatki obdelujejo, pravico do vpogleda v osebne podatke, skupaj z določenimi
  dodatnimi informacijami. Dodatne informacije obsegajo podrobnosti namena obdelave,
  kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, in prejemnike osebnih podatkov. V primeru, da to
  ne vpliva na pravice in svoboščine tretjih oseb, bo EVJ posamezniku posredoval kopijo njegovih
  osebnih podatkov, pri čemer sme v primeru neutemeljenih zahtev (npr. če mine manj kot 6
  mesecev od zadnje zahteve, razen v primerih, če je taka zahteva glede na okoliščine utemeljena)
  obračunati strošek posredovanja osebnih podatkov v skladu s cenikom storitev EVJ za storitev
  Izpolnitev ponavljajoče zahteve za posredovanje osebnih podatkov.
  b) PRAVICA DO POPRAVKA
  Posameznik ima pravico do popravka netočnih osebnih podatkov in, če je to primerno glede na
  namen obdelave, do dopolnitve nepopolnih podatkov.
  c) PRAVICA DO IZBRISA
  V določenih okoliščinah ima posameznik pravico do izbrisa osebnih podatkov brez nepotrebnega
  odlašanja, in sicer v primeru, ko:
 • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali se drugače
  obdelujejo;
 • posameznik umakne soglasje za obdelavo osebnih podatkov za podatke, ki se obdelujejo na
  podlagi soglasja;
 • posameznik nasprotuje obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega trženja na
  podlagi legitimnega interesa obdelovalca;
 • če obdelava osebnih podatkov poteka brez ustrezne podlage.
  Ne glede na zahtevo po izbrisu, EVJ ni dolžan izbrisati osebnih podatkov, če je obdelava takih
  osebnih podatkov potrebna za izvrševanje pravice do svobode izražanja in sprejemanja
  informacij, za zagotavljanje skladnosti s pravnimi obvezami ali v primeru, ko je obdelava potrebna
  za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  d) PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE
  Posameznik ima pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov za podatke:
 • za katere izvršuje pravico do popravka,
 • ki se obdelujejo brez ustrezne podlage, vendar posameznik zanje ne zahteva izbrisa,
 • če EVJ osebnih podatkov ne obdeluje za v 3. točki navedene namene, vendar posameznik
  take podatke potrebuje za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  V navedenih primerih bo EVJ osebne podatke hranil, vendar jih ne bo drugače obdeloval, razen v
  primeru izrecnega soglasja ali za namene, ko je obdelava potrebna za vzpostavitev, izvrševanje
  ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaščito pravic tretje fizične ali pravne osebe ali zaradi razlogov
  prevladujočega javnega interesa.
  e) PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI
  Posameznik ima pravico, da osebne podatke, ki jih je posredoval EVJ, prejme v strukturirani,
  splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter da te podatke posreduje drugemu upravljavcu,
  ne da bi ga EVJ, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi, in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
  f) PRAVICA DO UGOVORA
  Posameznik ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na
  zakonitih interesih, za katere si prizadeva EVJ ali tretja oseba. EVJ preneha obdelovati osebne
  podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in
  svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar
  se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da
  kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja. Kolikor
  neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane
  osebne privolitve.
  g) PRAVICA DO PREKLICA SOGLASJA
  Posameznik ima v primeru, ko je podlaga za obdelavo osebnih podatkov izrecno soglasje,
  kadarkoli umakniti tako soglasje. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih
  podatkov pred umikom, prav tako pa prenehanje razmerja ne vpliva na veljavnost izrecnega
  soglasja za obdelavo osebnih podatkov.
 1. PRAVICA DO PRITOŽBE NADZORNEMU ORGANU
  Posameznik ima pravico vložiti pritožbo nadzornemu organu za področje varovanja osebnih podatkov
  v državi EU, kjer ima posameznik stalno prebivališče, zaposlitev ali organu države, kjer zatrjuje
  kršitev. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski
  pooblaščenec.
 2. KONČNE DOLOČBE
  Poleg teh splošnih pogojev obdelavo podatkov v okviru posameznega pogodbenega razmerja urejajo
  tudi pogodba in pogoji, ki dodatno urejajo posamezno pogodbeno razmerje.
  S 25. 5. 2018 se je pričela uporabljati Uredba, v pripravi in postopku sprejemanja pa je tudi nov Zakon
  o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Ta politika zasebnosti je oblikovana v skladu z Uredbo in
  veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
  Morebitne spremembe teh splošnih pogojev bodo objavljene na www.elektroprom.si in so na voljo
  na sedežu upravljavca osebnih podatkov.